Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Tham chiếu cấu trúc tiêu thụ

Tham chiếu cấu trúc tiêu thụ

#include < consumerir.h >

Trường dữ liệu

intmin
inttối đa

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 29 của tệp tiêu thụ .h .

Tài liệu thực địa

int max

Định nghĩa ở dòng 31 của tệp tiêu thụ .h .

int min

Định nghĩa ở dòng 30 của tệp tiêu thụ .h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng / libhardware / bao gồm / phần cứng / tiêu thụrir.h