effect_offload_param_s Tham chiếu cấu trúc

effect_offload_param_s Tham chiếu cấu trúc

#include < audio_effect.h >

Trường dữ liệu

bool isOffload
int ioHandle

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 900 của file audio_effect.h .

Tài liệu hiện trường

int ioHandle

Định nghĩa tại dòng 902 của file audio_effect.h .

bool isOffload

Định nghĩa tại dòng 901 của file audio_effect.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: