Tham chiếu cấu trúc tBT_UUID

Tham chiếu cấu trúc tBT_UUID

#include < bt_types.h >

Trường dữ liệu

UINT16 len
liên hiệp {
UINT16 uuid16
UINT32 uuid32
UINT8 uuid128 [ MAX_UUID_SIZE ]
}

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 398 của file bt_types.h .

Tài liệu hiện trường

ống kính UINT16

Định nghĩa tại dòng 404 của file bt_types.h .

đoàn { ... } uu
UINT8 uuid128[ MAX_UUID_SIZE ]

Định nghĩa tại dòng 410 của file bt_types.h .

UINT16 uuid16

Định nghĩa tại dòng 408 của file bt_types.h .

UINT32 uuid32

Định nghĩa tại dòng 409 của file bt_types.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: