Tham chiếu cấu trúc tHCI_EXT_FLOW_SPEC

Tham chiếu cấu trúc tHCI_EXT_FLOW_SPEC

#include < hcidefs.h >

Trường dữ liệu

UINT8 Tôi
UINT8 stype
UINT16 max_sdu_size
UINT32 sdu_inter_time
UINT32 access_latency
UINT32 flush_timeout

miêu tả cụ thể

Định nghĩa ở dòng 1054 của tệp hcidefs.h .

Tài liệu thực địa

UINT32 access_latency

Định nghĩa ở dòng 1060 của tệp hcidefs.h .

UINT32 flush_timeout

Định nghĩa ở dòng 1061 của tệp hcidefs.h .

Id UINT8

Định nghĩa ở dòng 1056 của tệp hcidefs.h .

UINT16 max_sdu_size

Định nghĩa ở dòng 1058 của tệp hcidefs.h .

UINT32 sdu_inter_time

Định nghĩa ở dòng 1059 của tệp hcidefs.h .

Kiểu dáng UINT8

Định nghĩa tại dòng 1057 của tệp hcidefs.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • ngoài / libnfc-nci / src / include / hcidefs.h