tham chiếu cấu trúc tv_input_event

tham chiếu cấu trúc tv_input_event

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

tv_input_event_type_t kiểu
liên hiệp {
tv_input_device_info_t device_info
tv_input_capture_result_t capture_result
};

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 214 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }

Định nghĩa tại dòng 229 của file tv_input.h .

Định nghĩa tại dòng 224 của file tv_input.h .

Định nghĩa tại dòng 215 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h