Tham chiếu cấu trúc tv_input_module

Tham chiếu cấu trúc tv_input_module

#include < tv_input.h >

Trường dữ liệu

cấu trúc hw_module_t chung

miêu tả cụ thể

Định nghĩa tại dòng 59 của file tv_input.h .

Tài liệu hiện trường

cấu trúc hw_module_t chung

Định nghĩa tại dòng 60 của file tv_input.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau:
  • phần cứng/libhardware/bao gồm/phần cứng/ tv_input.h