tham chiếu cấu trúc uncalibrated_event_t

tham chiếu cấu trúc uncalibrated_event_t

#include < sensors.h >

Trường dữ liệu

liên hiệp {
phao không hiệu chuẩn [3]
cấu trúc {
nổi x_uncalib
thả nổi y_uncalib
nổi z_uncalib
}
};
liên hiệp {
thiên vị nổi [3]
cấu trúc {
thả nổi x_bias
thả nổi y_bias
thả nổi z_bias
}
};

miêu tả cụ thể

dữ liệu sự kiện con quay hồi chuyển và từ kế chưa được hiệu chỉnh

Định nghĩa tại dòng 915 của filesensor.h .

Tài liệu hiện trường

liên hiệp { ... }
liên hiệp { ... }
thiên vị nổi [3]

Định nghĩa tại dòng 925 của filesensor.h .

phao không hiệu chuẩn[3]

Định nghĩa tại dòng 917 của filesensor.h .

thả nổi x_bias

Định nghĩa tại dòng 927 của filesensor.h .

nổi x_uncalib

Định nghĩa tại dòng 919 của filesensor.h .

thả nổi y_bias

Định nghĩa tại dòng 928 của filesensor.h .

thả nổi y_uncalib

Định nghĩa tại dòng 920 của filesensor.h .

thả nổi z_bias

Định nghĩa tại dòng 929 của filesensor.h .

nổi z_uncalib

Định nghĩa tại dòng 921 của filesensor.h .


Tài liệu cho cấu trúc này được tạo từ tệp sau: