Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

HostsideMainlineModuleDetector

public class HostsideMainlineModuleDetector
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.HostsideMainlineModuleDetector


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

HostsideMainlineModuleDetector (BaseHostJUnit4Test context)

Phương thức công khai

Set<String> getPlayManagedModules ()

nhà thầu công cộng

HostsideMainlineModuleDetector

public HostsideMainlineModuleDetector (BaseHostJUnit4Test context)

Thông số
context BaseHostJUnit4Test

Phương thức công khai

getPlayManagedModules

public Set<String> getPlayManagedModules ()

trả lại
Set<String>

ném
Exception