Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

NativePoc.afterFunction

public static interface NativePoc.AfterFunction

com.android.sts.common.NativePoc.AfterFunction


Lambda cấu trúc để chạy sau khi PoC thực thi xong nhưng trước khi xác nhận và dọn dẹp.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

abstract void run (CommandResult res)

Phương thức công khai

chạy

public abstract void run (CommandResult res)

Thông số
res CommandResult

ném
Exception