Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

RootcanalUtils.HciDevice

public static class RootcanalUtils.HciDevice
extends Object implements AutoCloseable

java.lang.Object
com.android.sts.common.RootcanalUtils.HciDevice


Lớp đóng gói một thiết bị HCI ảo có thể được điều khiển bằng các lệnh HCI.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

void close ()
byte[] readHciPacket ()

Đọc một gói HCI từ thiết bị, chặn cho đến khi có dữ liệu.

void sendHciCmd (int ogf, int ocf, byte[] params)

Trình bao bọc thuận tiện xung quanh sendHciPacket để gửi gói lệnh HCI đến thiết bị.

void sendHciPacket (byte[] packet)

Gửi gói HCI thô đến thiết bị.

Phương thức công khai

gần

public void close ()

ném
IOException

readHciPacket

public byte[] readHciPacket ()

Đọc một gói HCI từ thiết bị, chặn cho đến khi có dữ liệu.

trả lại
byte[]

ném
IOException

gửiHciCmd

public void sendHciCmd (int ogf, 
        int ocf, 
        byte[] params)

Trình bao bọc thuận tiện xung quanh sendHciPacket để gửi gói lệnh HCI đến thiết bị.

Thông số
ogf int : Trường nhóm opcode

ocf int : Trường lệnh opcode

params byte : phần còn lại của các tham số lệnh

ném
IOException

gửiHciPacket

public void sendHciPacket (byte[] packet)

Gửi gói HCI thô đến thiết bị.

Thông số
packet byte : dữ liệu gói thô để gửi đến thiết bị

ném
IOException