Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TombstoneUtils.Signals

public static class TombstoneUtils.Signals
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.TombstoneUtils.Signals


Bản tóm tắt

hằng số

String SIGABRT

String SIGBUS

String SIGSEGV

nhà thầu công cộng

Signals ()

hằng số

SIGABRT

public static final String SIGABRT

Giá trị không đổi: "SIGABRT"

SIGBUS

public static final String SIGBUS

Giá trị không đổi: "SIGBUS"

SIGSEGV

public static final String SIGSEGV

Giá trị không đổi: "SIGSEGV"

nhà thầu công cộng

tín hiệu

public Signals ()