Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

UnamePhiên bảnHost

public final class UnameVersionHost
extends Object

java.lang.Object
com.android.sts.common.util.UnameVersionHost


Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

UnameVersionHost (ITestDevice device)

Phương thức công khai

String getUnameVersion ()
Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

nhà thầu công cộng

UnamePhiên bảnHost

public UnameVersionHost (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Phương thức công khai

getUnameVersion

public String getUnameVersion ()

trả lại
String

ném
DeviceNotAvailableException

phân tích cú pháp BuildDấu thời gian

public Optional<LocalDate> parseBuildTimestamp ()

trả lại
Optional<LocalDate>

ném
DeviceNotAvailableException