Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ICredentialFactory

public interface ICredentialFactory

com.android.tradefed.auth.ICredentialFactory


Một giao diện cho nhà máy ủy nhiệm để tạo ra OAuth2 Credential . Đồng thời cung cấp thông tin về thông tin xác thực.

Tóm lược

Phương pháp công khai

abstract Credential createCredential ( scopes) createCredential ( scopes)

Tạo một Credential cho phạm vi nhất định.

abstract getInfo ()

Nhận thông tin về dữ liệu meta của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Phương pháp công khai

createCredential

public abstract Credential createCredential ( scopes)

Tạo một Credential cho phạm vi nhất định.

Thông số
scopes : danh sách các phạm vi API.

Lợi nhuận
Credential một OAuth2 Credential

nhận thông tin

public abstract  getInfo ()

Nhận thông tin về dữ liệu meta của nhà máy thông tin xác thực, ví dụ: đường dẫn tệp chính, email, v.v.

Lợi nhuận
một ERROR(/Map) với chìa khóa thông tin giá trị.