Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

BuildSerializedVersion

public class BuildSerializedVersion
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.BuildSerializedVersion


Lớp có chứa phiên bản tuần tự hóa hiện tại của tất cả IBuildInfo . Điều này cho phép đồng bộ hóa tất cả phiên bản thông tin xây dựng của tuần tự hóa và cập nhật tất cả chúng cùng nhau nếu thực hiện một thay đổi không tương thích.

Bản tóm tắt

Hằng số

long VERSION

Các nhà xây dựng công cộng

BuildSerializedVersion ()

Hằng số

PHIÊN BẢN

public static final long VERSION

Giá trị không đổi: 1 (0x0000000000000001)

Các nhà xây dựng công cộng

BuildSerializedVersion

public BuildSerializedVersion ()