Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CommandLineBuildInfoBuilder

public class CommandLineBuildInfoBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.CommandLineBuildInfoBuilder


Tiện ích có nghĩa là để nắm bắt các đối số thông tin xây dựng thông thường từ một dòng lệnh và tạo IBuildInfo từ chúng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tạo thông tin bản dựng giữ chỗ trong trường hợp có sự cố tải xuống trong khi báo cáo số bản dựng thích hợp.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

CommandLineBuildInfoBuilder ()

Phương pháp công khai

IBuildInfo createBuild ()

Các nhà xây dựng công cộng

CommandLineBuildInfoBuilder

public CommandLineBuildInfoBuilder ()

Phương pháp công khai

createBuild

public IBuildInfo createBuild ()

Lợi nhuận
IBuildInfo