Tập tinTải xuốngCacheFactory

public class FileDownloadCacheFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheFactory


Một nhà máy để tạo FileDownloadCache

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FileDownloadCacheFactory ()

Phương pháp công khai

FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Truy xuất FileDownloadCache bằng thư mục bộ đệm đã cho, tạo nếu cần.

static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

Lấy phiên bản đơn lẻ của FileDownloadCacheFactory

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tập tinTải xuốngCacheFactory

public FileDownloadCacheFactory ()

Phương pháp công khai

lấy bộ đệm

public FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Truy xuất FileDownloadCache bằng thư mục bộ đệm đã cho, tạo nếu cần.

Lưu ý rằng bộ đệm giả định rằng quá trình này có quyền truy cập độc quyền vào thư mục cacheDir . Nếu nhiều quy trình TF sẽ được chạy trên cùng một máy, thì mỗi quy trình PHẢI sử dụng các thư mục bộ đệm duy nhất.

Thông số
cacheDir File : thư mục hệ thống tệp cục bộ để sử dụng làm bộ đệm

Trả lại
FileDownloadCache FileDownloadCache cho cacheDir đã cho

lấy sơ thẩm

public static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

Lấy phiên bản đơn lẻ của FileDownloadCacheFactory

Trả lại
FileDownloadCacheFactory

,

Tập tinTải xuốngCacheFactory

public class FileDownloadCacheFactory
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.FileDownloadCacheFactory


Một nhà máy để tạo FileDownloadCache

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

FileDownloadCacheFactory ()

Phương pháp công khai

FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Truy xuất FileDownloadCache bằng thư mục bộ đệm đã cho, tạo nếu cần.

static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

Lấy phiên bản đơn lẻ của FileDownloadCacheFactory

Nhà thầu xây dựng công cộng

Tập tinTải xuốngCacheFactory

public FileDownloadCacheFactory ()

Phương pháp công khai

lấy bộ đệm

public FileDownloadCache getCache (File cacheDir)

Truy xuất FileDownloadCache bằng thư mục bộ đệm đã cho, tạo nếu cần.

Lưu ý rằng bộ đệm giả định rằng quá trình này có quyền truy cập độc quyền vào thư mục cacheDir . Nếu nhiều quy trình TF sẽ được chạy trên cùng một máy, thì mỗi quy trình PHẢI sử dụng các thư mục bộ đệm duy nhất.

Thông số
cacheDir File : thư mục hệ thống tệp cục bộ để sử dụng làm bộ đệm

Trả lại
FileDownloadCache FileDownloadCache cho cacheDir đã cho

lấy sơ thẩm

public static FileDownloadCacheFactory getInstance ()

Lấy phiên bản đơn lẻ của FileDownloadCacheFactory

Trả lại
FileDownloadCacheFactory