Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

IAppBuildInfo

public interface IAppBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IAppBuildInfo


* Một IBuildInfo đại diện cho một ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của nó.

Tóm lược

Phương pháp công cộng

abstract void addAppPackageFile (File appPackageFile, String version)

Thêm tệp apk cục bộ và phiên bản liên quan của nó.

abstract getAppPackageFiles ()

Nhận một bản sao của tập tin apk ứng dụng cục bộ và các phiên bản của chúng.

Phương pháp công cộng

addAppPackageFile

public abstract void addAppPackageFile (File appPackageFile, 
                String version)

Thêm tệp apk cục bộ và phiên bản liên quan của nó. Lưu ý rằng apks sẽ được trả về từ getAppPackageFiles() theo thứ tự mà chúng được thêm bằng phương thức này.

Thông số
appPackageFile File

version String

getAppPackageFiles

public abstract  getAppPackageFiles ()

Nhận một bản sao của tập tin apk ứng dụng cục bộ và các phiên bản của chúng. Thứ tự trả về khớp với thứ tự mà các apks đã được thêm vào IAppBuildInfo .

Trả về