Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IAppBuildInfo

public interface IAppBuildInfo
implements IBuildInfo

com.android.tradefed.build.IAppBuildInfo


Giao diện này không được dùng nữa.
Sử dụng trực tiếp IBuildInfo .

IBuildInfo đại diện cho một ứng dụng Android và (các) gói thử nghiệm của nó.