Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

AppBuildInfo

public class AppBuildInfo
extends BuildInfo implements IAppBuildInfo

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.build.BuildInfo
     ↳ com.android.tradefed.build.AppBuildInfo


A IBuildInfo that represents an Android application and its test package(s).

Summary

Public constructors

AppBuildInfo(String buildId, String buildName)

Creates a AppBuildInfo.

AppBuildInfo(BuildInfo buildToCopy)

Public constructors

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (String buildId, 
                String buildName)

Creates a AppBuildInfo.

Parameters
buildId String: the unique build id

buildName String: the build name

AppBuildInfo

public AppBuildInfo (BuildInfo buildToCopy)

Parameters
buildToCopy BuildInfo