Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

OtatoolsBuildInfo

public class OtatoolsBuildInfo
extends BuildInfo

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.build.BuildInfo
     ↳ com.android.tradefed.build.OtatoolsBuildInfo


An IBuildInfo that contains otatools artifacts.

Summary

Public constructors

OtatoolsBuildInfo(String buildId, String buildTargetName)

Creates a OtatoolsBuildInfo

Public methods

File getBinDir()

Get the ERROR(/File) representing the /bin directory.

File getFrameworkDir()

Get the ERROR(/File) representing the /framework directory.

File getReleasetoolsDir()

Get the ERROR(/File) representing the /releasetools directory.

File getSecurityDir()

Get the ERROR(/File) representing the /build/target/product/security directory.

void setBinDir(File dir, String version)

Add /bin to this file map

void setFrameworkDir(File dir, String version)

Add /framework to this file map

void setReleasetoolsDir(File dir, String version)

Add /releasetools to this file map

void setSecurityDir(File dir, String version)

Add /build/target/product/security to this file map

Public constructors

OtatoolsBuildInfo

public OtatoolsBuildInfo (String buildId, 
        String buildTargetName)

Creates a OtatoolsBuildInfo

Parameters
buildId String

buildTargetName String

Public methods

getBinDir

public File getBinDir ()

Get the ERROR(/File) representing the /bin directory.

Returns
File

getFrameworkDir

public File getFrameworkDir ()

Get the ERROR(/File) representing the /framework directory.

Returns
File

getReleasetoolsDir

public File getReleasetoolsDir ()

Get the ERROR(/File) representing the /releasetools directory.

Returns
File

getSecurityDir

public File getSecurityDir ()

Get the ERROR(/File) representing the /build/target/product/security directory.

Returns
File

setBinDir

public void setBinDir (File dir, 
        String version)

Add /bin to this file map

Parameters
dir File

version String

setFrameworkDir

public void setFrameworkDir (File dir, 
        String version)

Add /framework to this file map

Parameters
dir File

version String

setReleasetoolsDir

public void setReleasetoolsDir (File dir, 
        String version)

Add /releasetools to this file map

Parameters
dir File

version String

setSecurityDir

public void setSecurityDir (File dir, 
        String version)

Add /build/target/product/security to this file map

Parameters
dir File

version String