Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Phiên bảnFile

public class VersionedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersionedFile


Cấu trúc dữ liệu đại diện cho một tệp có phiên bản liên quan.

Tóm lược

Nhà xây dựng công cộng

VersionedFile (File file, String version)

Phương pháp công cộng

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

Nhà xây dựng công cộng

Phiên bảnFile

public VersionedFile (File file, 
                String version)

Thông số
file File

version String

Phương pháp công cộng

có được file

public File getFile ()

Trả về
File

getVersion

public String getVersion ()

Trả về
String

toString

public String toString ()

Trả về
String