Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

VersonedFile

public class VersionedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersonedFile


Cấu trúc dữ liệu đại diện cho một tệp có phiên bản được liên kết.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

VersionedFile (File file, String version)

Phương pháp công khai

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

Các nhà xây dựng công cộng

VersonedFile

public VersionedFile (File file, 
                String version)

Thông số
file File

version String

Phương pháp công khai

có được file

public File getFile ()

Lợi nhuận
File

getVersion

public String getVersion ()

Lợi nhuận
String

toString

public String toString ()

Lợi nhuận
String