Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

VersionedFile

public class VersionedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.VersionedFile


Cấu trúc dữ liệu đại diện cho một tệp có phiên bản được liên kết.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

VersionedFile (File file, String version)

Phương thức công khai

File getFile ()
String getVersion ()
String toString ()

nhà thầu công cộng

VersionedFile

public VersionedFile (File file, 
                String version)

Thông số
file File

version String

Phương thức công khai

có được file

public File getFile ()

trả lại
File

getVersion

public String getVersion ()

trả lại
String

toString

public String toString ()

trả lại
String