Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

GCSDownloaderHelper

public class GCSDownloaderHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.build.gcs.GCSDownloaderHelper


Trình tải xuống cho nhóm GCS đảm nhiệm việc lưu vào bộ nhớ đệm và giải quyết cấu hình chung.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

GCSDownloaderHelper ()

Phương pháp công khai

File fetchTestResource (String gsPath)

Tìm nạp tài nguyên từ đường dẫn GS.

Các nhà xây dựng công cộng

GCSDownloaderHelper

public GCSDownloaderHelper ()

Phương pháp công khai

fetchTestResource

public File fetchTestResource (String gsPath)

Tìm nạp tài nguyên từ đường dẫn GS.

Thông số
gsPath String : đường dẫn nơi chứa tài nguyên. Ví dụ: gs: // bucket / path / file

Lợi nhuận
File ERROR(/File) trỏ đến tài nguyên đã truy xuất.

Ném
BuildRetrievalError