Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ClusterCommand.RequestType

public static final enum ClusterCommand.RequestType
extends Enum<ClusterCommand.RequestType>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType>
     ↳ com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.RequestType


Summary

Enum values

ClusterCommand.RequestType  MANAGED

A managed request: the command line will run by a new TF process. 

ClusterCommand.RequestType  UNMANAGED

An unmanaged request: the command line will run as is by the current TF process. 

Public methods

static ClusterCommand.RequestType valueOf(String name)
static final RequestType[] values()

Enum values

MANAGED

public static final ClusterCommand.RequestType MANAGED

A managed request: the command line will run by a new TF process.

UNMANAGED

public static final ClusterCommand.RequestType UNMANAGED

An unmanaged request: the command line will run as is by the current TF process.

Public methods

valueOf

public static ClusterCommand.RequestType valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
ClusterCommand.RequestType

values

public static final RequestType[] values ()

Returns
RequestType[]