Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ClusterCommand.State

public static final enum ClusterCommand.State
extends Enum<ClusterCommand.State>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.State>
     ↳ com.android.tradefed.cluster.ClusterCommand.State


Command's status in the TF cluster.

Summary

Enum values

ClusterCommand.State  CANCELED

Canceled by user, or failed to allocate a device. 

ClusterCommand.State  COMPLETED

Completed successfully. 

ClusterCommand.State  ERROR

Completed exceptionally. 

ClusterCommand.State  FATAL

Non-retryable error, e.g. invalid configuration. 

ClusterCommand.State  QUEUED

Inserted into the cluster's queue. 

ClusterCommand.State  RUNNING

Currently being executed. 

ClusterCommand.State  UNKNOWN

Initial state, or failed to determine state. 

Public methods

static ClusterCommand.State valueOf(String name)
static final State[] values()

Enum values

CANCELED

public static final ClusterCommand.State CANCELED

Canceled by user, or failed to allocate a device.

COMPLETED

public static final ClusterCommand.State COMPLETED

Completed successfully.

ERROR

public static final ClusterCommand.State ERROR

Completed exceptionally.

FATAL

public static final ClusterCommand.State FATAL

Non-retryable error, e.g. invalid configuration.

QUEUED

public static final ClusterCommand.State QUEUED

Inserted into the cluster's queue.

RUNNING

public static final ClusterCommand.State RUNNING

Currently being executed.

UNKNOWN

public static final ClusterCommand.State UNKNOWN

Initial state, or failed to determine state.

Public methods

valueOf

public static ClusterCommand.State valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
ClusterCommand.State

values

public static final State[] values ()

Returns
State[]