Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ClusterDeviceInfo

public class ClusterDeviceInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.ClusterDeviceInfo


Một lớp để đóng gói thông tin thiết bị cụm sẽ được tải lên.

Bản tóm tắt

Các lớp lồng nhau

class ClusterDeviceInfo.Builder

Phương pháp công khai

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()
getExtraInfo ()
String getGroupName ()
String getRunTarget ()
JSONObject toJSON ()

Tạo Đối tượng JSON cho thông tin thiết bị này.

Phương pháp công khai

getDeviceDescriptor

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor ()

Lợi nhuận
DeviceDescriptor

getExtraInfo

public  getExtraInfo ()

Lợi nhuận

getGroupName

public String getGroupName ()

Lợi nhuận
String

getRunTarget

public String getRunTarget ()

Lợi nhuận
String

toJSON

public JSONObject toJSON ()

Tạo Đối tượng JSON cho thông tin thiết bị này.

Lợi nhuận
JSONObject JSONObject tương đương với thông tin thiết bị này.

Ném
JSONException