Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

public static final enum ClusterLogSaver.FilePickingStrategy
extends Enum< ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy >
com.android.tradefed.cluster.ClusterLogSaver.FilePickingStrategy


Các chiến lược chọn tệp.

Tóm lược

Giá trị enum

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Phương pháp công khai

static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)
static final FilePickingStrategy[] values ()

Giá trị enum

PICK_FIRST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_FIRST

PICK_LAST

public static final ClusterLogSaver.FilePickingStrategy PICK_LAST

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ClusterLogSaver.FilePickingStrategy valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
ClusterLogSaver.FilePickingStrategy

giá trị

public static final FilePickingStrategy[] values ()

Lợi nhuận
FilePickingStrategy[]