Trạng thái lời mời

public class InvocationStatus
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.cluster.InvocationStatus


Một lớp để lưu trữ trạng thái lệnh gọi.

Điều này cũng bao gồm trạng thái của các nhóm thử nghiệm chạy trong lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

InvocationStatus ()

Phương pháp công khai

void addTestGroupStatus ( TestGroupStatus progress)
getTestGroupStatuses ()
JSONObject toJSON ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trạng thái lời mời

public InvocationStatus ()

Phương pháp công khai

addTestGroupStatus

public void addTestGroupStatus (TestGroupStatus progress)

Thông số
progress TestGroupStatus

getTestGroupStatuses

public  getTestGroupStatuses ()

Trả lại

tớiJSON

public JSONObject toJSON ()

Trả lại
JSONObject

Ném
JSONException