Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SubprocessConfigBuilder

public class SubprocessConfigBuilder
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.cluster.SubprocessConfigBuilder


Build a wrapper TF config XML for an existing TF config.

A wrapper XML allows to enable subprocess reporting on an existing TF config.

Summary

Public constructors

SubprocessConfigBuilder()

Public methods

File build()
static String createConfigName(String originalConfigName)

Current handling of ATS for the naming of injected config.

SubprocessConfigBuilder setClasspath(String classpath)
SubprocessConfigBuilder setOriginalConfig(String config)
SubprocessConfigBuilder setPort(String port)
SubprocessConfigBuilder setWorkingDir(File dir)

Public constructors

SubprocessConfigBuilder

public SubprocessConfigBuilder ()

Public methods

build

public File build ()

Returns
File

createConfigName

public static String createConfigName (String originalConfigName)

Current handling of ATS for the naming of injected config. Exposed so it can be used to align the test harness side.

Parameters
originalConfigName String

Returns
String

setClasspath

public SubprocessConfigBuilder setClasspath (String classpath)

Parameters
classpath String

Returns
SubprocessConfigBuilder

setOriginalConfig

public SubprocessConfigBuilder setOriginalConfig (String config)

Parameters
config String

Returns
SubprocessConfigBuilder

setPort

public SubprocessConfigBuilder setPort (String port)

Parameters
port String

Returns
SubprocessConfigBuilder

setWorkingDir

public SubprocessConfigBuilder setWorkingDir (File dir)

Parameters
dir File

Returns
SubprocessConfigBuilder