Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TestContext

public class TestContext
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.cluster.TestContext


A class to model a TestContext message of TFC API.

A TestContext message is used to store and retrieve contextual information being passed across multiple attempts of same test command.

Summary

Public constructors

TestContext()

Public methods

void addEnvVars( envVars)
void addTestResource(TestResource testResource)
boolean equals(Object o)
static TestContext fromJson(JSONObject json)
String getCommandLine()
getEnvVars()
getTestResources()
void setCommandLine(String commandLine)
JSONObject toJson()
String toString()

Public constructors

TestContext

public TestContext ()

Public methods

addEnvVars

public void addEnvVars ( envVars)

Parameters
envVars

addTestResource

public void addTestResource (TestResource testResource)

Parameters
testResource TestResource

equals

public boolean equals (Object o)

Parameters
o Object

Returns
boolean

fromJson

public static TestContext fromJson (JSONObject json)

Parameters
json JSONObject

Returns
TestContext

Throws
JSONException

getCommandLine

public String getCommandLine ()

Returns
String

getEnvVars

public  getEnvVars ()

Returns

getTestResources

public  getTestResources ()

Returns

setCommandLine

public void setCommandLine (String commandLine)

Parameters
commandLine String

toJson

public JSONObject toJson ()

Returns
JSONObject

Throws
JSONException

toString

public String toString ()

Returns
String