Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

TradefedConfigObject.Type

public static final enum TradefedConfigObject.Type
extends Enum<TradefedConfigObject.Type>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type>
     ↳ com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type


A list of configuration object types which can be injected to a cluster command config.

This must be a subset of configuration object types defined in Configuration.

Summary

Enum values

TradefedConfigObject.Type  RESULT_REPORTER

 

TradefedConfigObject.Type  TARGET_PREPARER

 

TradefedConfigObject.Type  UNKNOWN

 

Public methods

static TradefedConfigObject.Type valueOf(String name)
static final Type[] values()

Enum values

RESULT_REPORTER

public static final TradefedConfigObject.Type RESULT_REPORTER

TARGET_PREPARER

public static final TradefedConfigObject.Type TARGET_PREPARER

UNKNOWN

public static final TradefedConfigObject.Type UNKNOWN

Public methods

valueOf

public static TradefedConfigObject.Type valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
TradefedConfigObject.Type

values

public static final Type[] values ()

Returns
Type[]