TradefedConfigObject.Type

public static final enum TradefedConfigObject.Type
extends Enum< TradefedConfigObject.Type >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type >
com.android.tradefed.cluster.TradefedConfigObject.Type


Danh sách các loại đối tượng cấu hình có thể được đưa vào cấu hình lệnh cụm.

Đây phải là tập hợp con của các loại đối tượng cấu hình được xác định trong Configuration .

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

TradefedConfigObject.Type RESULT_REPORTER

TradefedConfigObject.Type TARGET_PREPARER

TradefedConfigObject.Type UNKNOWN

Phương pháp công khai

static TradefedConfigObject.Type valueOf (String name)
static final Type[] values ()

Giá trị liệt kê

RESULT_REPORTER

public static final TradefedConfigObject.Type RESULT_REPORTER

TARGET_PREPARER

public static final TradefedConfigObject.Type TARGET_PREPARER

KHÔNG XÁC ĐỊNH

public static final TradefedConfigObject.Type UNKNOWN

Phương pháp công khai

giá trị của

public static TradefedConfigObject.Type valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
TradefedConfigObject.Type

giá trị

public static final Type[] values ()

Trả lại
Type[]