Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CommandFileParser.CommandLine

public static class CommandFileParser.CommandLine
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandFileParser.CommandLine


Tóm lược

Phương pháp công khai

String[] asArray ()
boolean equals (Object o)
File getFile ()
int getLineNumber ()
int hashCode ()

Phương pháp công khai

asArray

public String[] asArray ()

Lợi nhuận
String[]

bằng

public boolean equals (Object o)

Thông số
o Object

Lợi nhuận
boolean

có được file

public File getFile ()

Lợi nhuận
File

getLineNumber

public int getLineNumber ()

Lợi nhuận
int

Mã Băm

public int hashCode ()

Lợi nhuận
int