Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CommandInterrupter

public class CommandInterrupter
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.CommandInterrupter


Dịch vụ cho phép các lệnh TradeFederation bị gián đoạn hoặc được đánh dấu là không thể ngắt quãng.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final CommandInterrupter INSTANCE

Singleton.

Các nhà xây dựng công cộng

CommandInterrupter ()

Phương pháp công khai

void allowInterrupt ()

Cho phép luồng hiện tại bị gián đoạn.

allowInterruptAsync (Thread thread, long delay, TimeUnit unit)

Cho phép một chuỗi được chỉ định bị gián đoạn sau một khoảng thời gian trễ.

void blockInterrupt ()

Ngăn luồng hiện tại bị gián đoạn.

void checkInterrupted ()

Ngắt luồng hiện tại nếu nó phải bị ngắt.

void interrupt (Thread thread, String message, ErrorIdentifier errorId)

Gắn cờ một chuỗi, ngắt nó nếu và khi nó có thể bị gián đoạn.

boolean isInterruptible (Thread thread)
boolean isInterruptible ()

Lĩnh vực

VÍ DỤ

public static final CommandInterrupter INSTANCE

Singleton.

Các nhà xây dựng công cộng

CommandInterrupter

public CommandInterrupter ()

Phương pháp công khai

allowInterrupt

public void allowInterrupt ()

Cho phép luồng hiện tại bị gián đoạn.

allowInterruptAsync

public allowInterruptAsync (Thread thread, 
        long delay, 
        TimeUnit unit)

Cho phép một chuỗi được chỉ định bị gián đoạn sau một khoảng thời gian trễ.

Thông số
thread Thread : chủ đề để đánh dấu là có thể gián đoạn

delay long : thời gian từ bây giờ để trì hoãn việc thực thi

unit TimeUnit : đơn vị thời gian của tham số trễ

Lợi nhuận

blockInterrupt

public void blockInterrupt ()

Ngăn luồng hiện tại bị gián đoạn.

kiểm tra bị gián đoạn

public void checkInterrupted ()

Ngắt luồng hiện tại nếu nó phải bị ngắt. Các chủ đề được khuyến khích gọi phương thức này theo định kỳ để tạo ra RunInterruptedException phù hợp.

Ném
RunInterruptedException

ngắt

public void interrupt (Thread thread, 
        String message, 
        ErrorIdentifier errorId)

Gắn cờ một chuỗi, ngắt nó nếu và khi nó có thể bị gián đoạn.

Thông số
thread Thread : chủ đề để đánh dấu cho sự gián đoạn

message String : thông báo gián đoạn

errorId ErrorIdentifier

isInterruptible

public boolean isInterruptible (Thread thread)

Thông số
thread Thread

Lợi nhuận
boolean true nếu chuỗi được chỉ định có thể bị gián đoạn

isInterruptible

public boolean isInterruptible ()

Lợi nhuận
boolean đúng nếu luồng hiện tại có thể bị gián đoạn