Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CommandRunner.ExitCode

public static final enum CommandRunner.ExitCode
extends Enum<CommandRunner.ExitCode>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.command.CommandRunner.ExitCode>
     ↳ com.android.tradefed.command.CommandRunner.ExitCode


Error codes that are possible to exit with.

Summary

Enum values

CommandRunner.ExitCode  CONFIG_EXCEPTION

 

CommandRunner.ExitCode  DEVICE_UNAVAILABLE

 

CommandRunner.ExitCode  DEVICE_UNRESPONSIVE

 

CommandRunner.ExitCode  FATAL_HOST_ERROR

 

CommandRunner.ExitCode  NO_BUILD

 

CommandRunner.ExitCode  NO_DEVICE_ALLOCATED

 

CommandRunner.ExitCode  NO_ERROR

 

CommandRunner.ExitCode  THROWABLE_EXCEPTION

 

CommandRunner.ExitCode  WRONG_JAVA_VERSION

 

Public methods

int getCodeValue()
static CommandRunner.ExitCode valueOf(String name)
static final ExitCode[] values()

Enum values

CONFIG_EXCEPTION

public static final CommandRunner.ExitCode CONFIG_EXCEPTION

DEVICE_UNAVAILABLE

public static final CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNAVAILABLE

DEVICE_UNRESPONSIVE

public static final CommandRunner.ExitCode DEVICE_UNRESPONSIVE

FATAL_HOST_ERROR

public static final CommandRunner.ExitCode FATAL_HOST_ERROR

NO_BUILD

public static final CommandRunner.ExitCode NO_BUILD

NO_DEVICE_ALLOCATED

public static final CommandRunner.ExitCode NO_DEVICE_ALLOCATED

NO_ERROR

public static final CommandRunner.ExitCode NO_ERROR

THROWABLE_EXCEPTION

public static final CommandRunner.ExitCode THROWABLE_EXCEPTION

WRONG_JAVA_VERSION

public static final CommandRunner.ExitCode WRONG_JAVA_VERSION

Public methods

getCodeValue

public int getCodeValue ()

Returns
int

valueOf

public static CommandRunner.ExitCode valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
CommandRunner.ExitCode

values

public static final ExitCode[] values ()

Returns
ExitCode[]