Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CommandScheduler.HostState

public static final enum CommandScheduler.HostState
extends Enum<CommandScheduler.HostState>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.command.CommandScheduler.HostState>
     ↳ com.android.tradefed.command.CommandScheduler.HostState


Enums of different status of host

Summary

Enum values

CommandScheduler.HostState  KILLING

 

CommandScheduler.HostState  QUITTING

 

CommandScheduler.HostState  RUNNING

 

CommandScheduler.HostState  UNKNOWN

 

Public methods

static CommandScheduler.HostState valueOf(String name)
static final HostState[] values()

Enum values

KILLING

public static final CommandScheduler.HostState KILLING

QUITTING

public static final CommandScheduler.HostState QUITTING

RUNNING

public static final CommandScheduler.HostState RUNNING

UNKNOWN

public static final CommandScheduler.HostState UNKNOWN

Public methods

valueOf

public static CommandScheduler.HostState valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
CommandScheduler.HostState

values

public static final HostState[] values ()

Returns
HostState[]