Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

CommandScheduler.HostState

public static final enum CommandScheduler.HostState

com.android.tradefed.command.CommandScheduler.HostState


Enums trạng thái khác nhau của máy chủ lưu trữ

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

CommandScheduler.HostState KILLING

CommandScheduler.HostState QUITTING

CommandScheduler.HostState RUNNING

CommandScheduler.HostState UNKNOWN

Phương thức công khai

static CommandScheduler.HostState valueOf (String name)
static final HostState[] values ()

giá trị liệt kê

GIẾT

public static final CommandScheduler.HostState KILLING

BỎ CUỘC

public static final CommandScheduler.HostState QUITTING

ĐANG CHẠY

public static final CommandScheduler.HostState RUNNING

KHÔNG XÁC ĐỊNH

public static final CommandScheduler.HostState UNKNOWN

Phương thức công khai

giá trị của

public static CommandScheduler.HostState valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
CommandScheduler.HostState

giá trị

public static final HostState[] values ()

trả lại
HostState[]