Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

DeviceAllocationResult

public class DeviceAllocationResult
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.command.DeviceAllocationResult


Represents the results of an allocation attempt for a command.

Summary

Public constructors

DeviceAllocationResult()

Public methods

void addAllocatedDevices( devices)

Add devices that have been allocated.

void addAllocationFailureReason(String deviceConfigName, reasons)

Add the reasons for not being allocated for each device config.

String formattedReason()
getAllocatedDevices()

Returns the map of allocated devices

boolean wasAllocationSuccessful()

returns whether or not the allocation was successful.

Public constructors

DeviceAllocationResult

public DeviceAllocationResult ()

Public methods

addAllocatedDevices

public void addAllocatedDevices ( devices)

Add devices that have been allocated.

Parameters
devices

addAllocationFailureReason

public void addAllocationFailureReason (String deviceConfigName, 
                 reasons)

Add the reasons for not being allocated for each device config.

Parameters
deviceConfigName String

reasons

formattedReason

public String formattedReason ()

Returns
String

getAllocatedDevices

public  getAllocatedDevices ()

Returns the map of allocated devices

Returns

wasAllocationSuccessful

public boolean wasAllocationSuccessful ()

returns whether or not the allocation was successful.

Returns
boolean