Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ConfigCompleter

public class ConfigCompleter
extends Object implements Completer

java.lang.Object
com.android.tradefed.command.console.ConfigCompleter


Thực hiện các Completer cho các cấu hình TF của chúng tôi.

Tóm lược

Các nhà xây dựng công cộng

ConfigCompleter ( listConfig) ConfigCompleter ( listConfig)

Phương pháp công khai

void complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates) complete (LineReader reader, ParsedLine line, candidates)

Các nhà xây dựng công cộng

ConfigCompleter

public ConfigCompleter ( listConfig)

Thông số
listConfig

Phương pháp công khai

hoàn thành

public void complete (LineReader reader, 
        ParsedLine line, 
         candidates)

Thông số
reader LineReader

line ParsedLine

candidates