Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner

public static final enum ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner
extends Enum< ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner >
com.android.tradefed.config.ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner


Enum được sử dụng để chỉ người chạy thử nghiệm cục bộ.

Bản tóm tắt

Giá trị enum

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Phương pháp công khai

static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)
static final LocalTestRunner[] values ()

Giá trị enum

MỘT THỬ NGHIỆM

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner ATEST

KHÔNG AI

public static final ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner NONE

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
ConfigurationDescriptor.LocalTestRunner

giá trị

public static final LocalTestRunner[] values ()

Lợi nhuận
LocalTestRunner[]