Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ConfigurationFactory.ExceptionLoader

protected class ConfigurationFactory.ExceptionLoader
extends ConfigurationFactory.ConfigLoader

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ConfigLoader
com.android.tradefed.config.ConfigurationFactory.ExceptionLoader


Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Phương pháp công khai

ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, templateMap) getConfigurationDef (String name, templateMap)

boolean isBundledConfig (String name)

Trả về true nếu nó là tệp cấu hình được tìm thấy bên trong classpath.

void loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadConfiguration (String name, ConfigurationDef def, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)
void loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen) loadIncludedConfiguration ( ConfigurationDef def, String parentName, String name, String deviceTagObject, templateMap, templateSeen)

Các cấu hình được đóng gói bên trong tradefed.jar chỉ có thể bao gồm các cấu hình khác cũng được đóng gói bên trong tradefed.jar.

Các phương pháp được bảo vệ

String findConfigName (String name, String parentName)

Tìm tên của cấu hình dựa trên tên của nó và tên cha của nó.

boolean isTrackableConfig (String name)

Có nên theo dõi vòng đời của config hay không.

void trackConfig (String name, ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động.

Các nhà xây dựng công cộng

ExceptionLoader

public ExceptionLoader (boolean isGlobal)

Thông số
isGlobal boolean

Phương pháp công khai

getConfigurationDef

public ConfigurationDef getConfigurationDef (String name, 
         templateMap)

Thông số
name String

templateMap

Lợi nhuận
ConfigurationDef

Ném
ConfigurationException

isBundledConfig

public boolean isBundledConfig (String name)

Trả về true nếu nó là tệp cấu hình được tìm thấy bên trong classpath.

Thông số
name String

Lợi nhuận
boolean

loadConfiguration

public void loadConfiguration (String name, 
        ConfigurationDef def, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Thông số
name String

def ConfigurationDef

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Ném
ConfigurationException

loadIncludedConfiguration

public void loadIncludedConfiguration (ConfigurationDef def, 
        String parentName, 
        String name, 
        String deviceTagObject, 
         templateMap, 
         templateSeen)

Các cấu hình được đóng gói bên trong tradefed.jar chỉ có thể bao gồm các cấu hình khác cũng được đóng gói bên trong tradefed.jar. Tuy nhiên, cấu hình cục bộ (bên ngoài) có thể bao gồm cả cấu hình cục bộ (bên ngoài) và cấu hình gói.

Thông số
def ConfigurationDef

parentName String

name String

deviceTagObject String

templateMap

templateSeen

Ném
ConfigurationException

Các phương pháp được bảo vệ

findConfigName

protected String findConfigName (String name, 
        String parentName)

Tìm tên của cấu hình dựa trên tên của nó và tên cha của nó. Điều này được sử dụng để xử lý đúng cách cấu hình gói và cấu hình cục bộ.

Thông số
name String : tên cấu hình

parentName String : tên cha của config.

Lợi nhuận
String tên đầy đủ của cấu hình.

isTrackableConfig

protected boolean isTrackableConfig (String name)

Có nên theo dõi vòng đời của config hay không.

Thông số
name String : tên cấu hình

Lợi nhuận
boolean true nếu cấu hình có thể theo dõi được, ngược lại false .

trackConfig

protected void trackConfig (String name, 
        ConfigurationDef def)

Theo dõi cấu hình để tải động. Hiện tại, chỉ các tệp cục bộ mới được hỗ trợ.

Thông số
name String : tên cấu hình

def ConfigurationDef : định nghĩa của cấu hình.