Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ConfigurationUtil

public class ConfigurationUtil
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.config.ConfigurationUtil


Utility functions to handle configuration files.

Summary

Fields

public static final String CLASS_NAME

public static final String CONFIGURATION_NAME

public static final String KEY_NAME

public static final String NAME_NAME

public static final String OPTION_NAME

public static final String VALUE_NAME

Public constructors

ConfigurationUtil()

Public methods

static getConfigNamesFileFromDirs(String subPath, dirs, configNamePatterns)

Search a particular pattern of in the given directories.

static getConfigNamesFileFromDirs(String subPath, dirs)

Helper to get the test config files from given directories.

static getConfigNamesFromDirs(String subPath, dirs)

Helper to get the test config files from given directories.

Fields

CLASS_NAME

public static final String CLASS_NAME

CONFIGURATION_NAME

public static final String CONFIGURATION_NAME

KEY_NAME

public static final String KEY_NAME

NAME_NAME

public static final String NAME_NAME

OPTION_NAME

public static final String OPTION_NAME

VALUE_NAME

public static final String VALUE_NAME

Public constructors

ConfigurationUtil

public ConfigurationUtil ()

Public methods

getConfigNamesFileFromDirs

public static getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, 
         dirs, 
         configNamePatterns)

Search a particular pattern of in the given directories.

Parameters
subPath String: The location where to look for configuration. Can be null.

dirs : A list of ERROR(/File) of extra directories to search for test configs

configNamePatterns : the list of patterns for files to be found.

Returns
the set of ERROR(/File) that were found.

getConfigNamesFileFromDirs

public static getConfigNamesFileFromDirs (String subPath, 
         dirs)

Helper to get the test config files from given directories.

Parameters
subPath String: The location where to look for configuration. Can be null.

dirs : A list of ERROR(/File) of extra directories to search for test configs

Returns
the set of ERROR(/File) that were found.

getConfigNamesFromDirs

public static getConfigNamesFromDirs (String subPath, 
         dirs)

Helper to get the test config files from given directories.

Parameters
subPath String: where to look for configuration. Can be null.

dirs : a list of ERROR(/File) of extra directories to search for test configs

Returns