Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ConfigurationXmlParserSettings

public class ConfigurationXmlParserSettings
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.ConfigurationXmlParserSettings


Một lớp đơn giản để chấp nhận cài đặt cho ConfigurationXmlParser

Để chuyển cài đặt cho lớp này, bí danh là bắt buộc. Vì vậy, một cái gì đó như --template:map name filename.xml sẽ hoạt động, nhưng điều này KHÔNG hoạt động: --map name filename.xml .

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public MultiMap <String, String> templateMap

Các nhà xây dựng công cộng

ConfigurationXmlParserSettings ()

Lĩnh vực

templateMap

public MultiMap<String, String> templateMap

Các nhà xây dựng công cộng

ConfigurationXmlParserSettings

public ConfigurationXmlParserSettings ()