Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

OptionSetter.OptionFieldsForName

protected class OptionSetter.OptionFieldsForName
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.OptionSetter.OptionFieldsForName


Vùng chứa cho danh sách các trường tùy chọn với tên đã cho.

Được sử dụng để thực thi ràng buộc rằng các trường có cùng tên có thể tồn tại trong các nguồn tùy chọn khác nhau, nhưng không cùng một nguồn tùy chọn

Bản tóm tắt

Các trình xây dựng được bảo vệ

OptionFieldsForName ()

Phương pháp công khai

Field getFirstField ()
Object getFirstObject ()
iterator ()
int size ()

Các trình xây dựng được bảo vệ

OptionFieldsForName

protected OptionFieldsForName ()

Phương pháp công khai

getFirstField

public Field getFirstField ()

Lợi nhuận
Field

Ném
ConfigurationException

getFirstObject

public Object getFirstObject ()

Lợi nhuận
Object

Ném
ConfigurationException

người lặp lại

public  iterator ()

Lợi nhuận

kích thước

public int size ()

Lợi nhuận
int