IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Lớp chứa thông tin về tệp đã giải quyết và một số siêu dữ liệu.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ResolvedFile (File resolvedFile)

Phương pháp công cộng

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Liệu tập tin đã giải quyết có nên bị xóa ở cuối lệnh gọi hay không.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Đã giải quyếtTệp

public ResolvedFile (File resolvedFile)

Thông số
resolvedFile File

Phương pháp công cộng

dọn dẹp

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Liệu tập tin đã giải quyết có nên bị xóa ở cuối lệnh gọi hay không. Đặt thành false cho một tệp không nên xóa. Ví dụ: một tệp cục bộ mà bạn sở hữu.

Thông số
cleanUp boolean

Trả lại
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

Trả lại
File

nênCleanUp

public boolean shouldCleanUp ()

Trả lại
boolean