Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

IRemoteFileResolver.ResolvedFile

public static class IRemoteFileResolver.ResolvedFile
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.config.remote.IRemoteFileResolver.ResolvedFile


Lớp nắm giữ thông tin về tệp đã giải quyết và một số siêu dữ liệu.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ResolvedFile (File resolvedFile)

Phương thức công khai

IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Có nên xóa tệp đã giải quyết khi kết thúc lệnh gọi hay không.

File getResolvedFile ()
boolean shouldCleanUp ()

nhà thầu công cộng

Tệp đã giải quyết

public ResolvedFile (File resolvedFile)

Thông số
resolvedFile File

Phương thức công khai

dọn dẹp

public IRemoteFileResolver.ResolvedFile cleanUp (boolean cleanUp)

Có nên xóa tệp đã giải quyết khi kết thúc lệnh gọi hay không. Đặt thành false cho tệp không được xóa. Ví dụ: một tệp cục bộ mà bạn sở hữu.

Thông số
cleanUp boolean

trả lại
IRemoteFileResolver.ResolvedFile

getResolvedFile

public File getResolvedFile ()

trả lại
File

nên dọn dẹp

public boolean shouldCleanUp ()

trả lại
boolean