Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

public static class IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.android.tradefed.config.yaml.IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration


The loading configuration object to pass information to the loader.

Summary

Public constructors

LoaderConfiguration()

Public methods

IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependencies( dependencies)
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependency(String dependency)
boolean createdAsModule()
ConfigurationDef getConfigDef()
getDependencies()
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setConfigurationDef(ConfigurationDef configDef)
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setCreatedAsModule(boolean createdAsModule)

Public constructors

LoaderConfiguration

public LoaderConfiguration ()

Public methods

addDependencies

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependencies ( dependencies)

Parameters
dependencies

Returns
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

addDependency

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration addDependency (String dependency)

Parameters
dependency String

Returns
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

createdAsModule

public boolean createdAsModule ()

Returns
boolean

getConfigDef

public ConfigurationDef getConfigDef ()

Returns
ConfigurationDef

getDependencies

public  getDependencies ()

Returns

setConfigurationDef

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setConfigurationDef (ConfigurationDef configDef)

Parameters
configDef ConfigurationDef

Returns
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration

setCreatedAsModule

public IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration setCreatedAsModule (boolean createdAsModule)

Parameters
createdAsModule boolean

Returns
IDefaultObjectLoader.LoaderConfiguration