Thiết BịNhà NướcMàn Hình

public class DeviceStateMonitor
extends NativeDeviceStateMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDeviceStateMonitor
com.android.tradefed.device.DeviceStateMonitor


Lớp trình trợ giúp để theo dõi trạng thái của IDevice .

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceStateMonitor ( IDeviceManager mgr, IDevice device, boolean fastbootEnabled)

phương pháp được bảo vệ

boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Kiểm tra bổ sung sẽ được thực hiện trên thiết bị Trực tuyến

boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Đợi trình quản lý gói thiết bị phản hồi.

nhà thầu công cộng

Thiết BịNhà NướcMàn Hình

public DeviceStateMonitor (IDeviceManager mgr, 
        IDevice device, 
        boolean fastbootEnabled)

Thông số
mgr IDeviceManager

device IDevice

fastbootEnabled boolean

phương pháp được bảo vệ

đăng trực tuyếnKiểm tra

protected boolean postOnlineCheck (long waitTime)

Kiểm tra bổ sung sẽ được thực hiện trên thiết bị Trực tuyến

Thông số
waitTime long : thời gian tính bằng mili giây để đợi trước khi bỏ cuộc

trả lại
boolean true nếu kiểm tra thành công trước khi thời gian chờ hết hạn. sai nếu false

ném
DeviceNotAvailableException

waitForPmResponsive

protected boolean waitForPmResponsive (long waitTime)

Đợi trình quản lý gói thiết bị phản hồi.

Thông số
waitTime long : thời gian tính bằng mili giây để đợi trước khi bỏ cuộc

trả lại
boolean true nếu quản lý gói trở nên phản hồi trước khi thời gian chờ hết hạn. sai nếu false