Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IDeviceManager.IFastbootListener

public static interface IDeviceManager.IFastbootListener

com.android.tradefed.device.IDeviceManager.IFastbootListener


Một trình lắng nghe để thay đổi trạng thái fastboot.

Tóm lược

Phương pháp công khai

abstract void stateUpdated ()

Gọi lại khi trạng thái fastboot đã được cập nhật cho tất cả các thiết bị.

Phương pháp công khai

stateUpdated

public abstract void stateUpdated ()

Gọi lại khi trạng thái khởi động nhanh đã được cập nhật cho tất cả các thiết bị.