IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Một lớp giống như Runnable sẽ trả về các thiết bị đã biết và trạng thái của chúng. Lớp này cho phép IDeviceMonitor tìm nạp thông tin thiết bị từ luồng riêng của nó, điều này sẽ tránh tình trạng bế tắc có thể xảy ra khi liệt kê các thiết bị.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceLister ()

Phương pháp công cộng

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình nghe thiết bị

public DeviceLister ()

Phương pháp công cộng

getDeviceDevicer

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

Thông số
serial String

Trả lại
DeviceDescriptor

danh sáchThiết bị

public abstract  listDevices ()

Trả lại