IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Một lớp giống như Runnable sẽ trả về các thiết bị đã biết và trạng thái của chúng. Lớp này cho phép IDeviceMonitor tìm nạp thông tin thiết bị từ chuỗi riêng của nó, điều này sẽ tránh được các bế tắc có thể xảy ra khi liệt kê các thiết bị.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

DeviceLister ()

Phương thức công khai

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

nhà thầu công cộng

Trình nghe thiết bị

public DeviceLister ()

Phương thức công khai

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

Thông số
serial String

trả lại
DeviceDescriptor

listDevices

public abstract  listDevices ()

trả lại