Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IDeviceMonitor.DeviceLister

public static abstract class IDeviceMonitor.DeviceLister
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.IDeviceMonitor.DeviceLister


Một lớp giống Runnable sẽ trả về các thiết bị đã biết và trạng thái của chúng. Lớp này cho phép IDeviceMonitor tìm nạp thông tin thiết bị từ chuỗi của chính nó, điều này sẽ tránh các trường hợp bế tắc có thể xảy ra khi liệt kê các thiết bị.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceLister ()

Phương pháp công khai

abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)
abstract listDevices ()

Các nhà xây dựng công cộng

DeviceLister

public DeviceLister ()

Phương pháp công khai

getDeviceDescriptor

public abstract DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (String serial)

Thông số
serial String

Lợi nhuận
DeviceDescriptor

listDevices

public abstract  listDevices ()

Lợi nhuận