Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


Giao diện người tạo cho IManagedTestDevice s

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Tạo một IManagedTestDevice dựa trên IDevice được chuyển cho nó.

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Phương pháp công khai

createDevice

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

Tạo một IManagedTestDevice dựa trên IDevice được chuyển cho nó.

Thông số
stubDevice IDevice : sẽ xác định loại thiết bị được tạo

Lợi nhuận
IManagedTestDevice một IManagedTestDevice được tạo dựa trên IDevice

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

Bật hoặc không hỗ trợ fastboot cho thiết bị được tạo.

Thông số
enable boolean : giá trị đặt hỗ trợ.