Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

ITestDevice.ApexInfo

public static class ITestDevice.ApexInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.ApexInfo


Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một APEX duy nhất

Tóm lược

Lĩnh vực

public final String name

public final long versionCode

Nhà xây dựng công cộng

ITestDevice.ApexInfo (String name, long versionCode)

Phương pháp công cộng

boolean equals (Object other)
int hashCode ()
String toString ()

Lĩnh vực

Tên

public final String name

phiên bản Mã

public final long versionCode

Nhà xây dựng công cộng

ITestDevice.ApexInfo

public ITestDevice.ApexInfo (String name, 
                long versionCode)

Thông số
name String

versionCode long

Phương pháp công cộng

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Trả về
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả về
int

toString

public String toString ()

Trả về
String