Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Đen. Xem thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

ITestDevice.RecoveryMode

public static final enum ITestDevice.RecoveryMode
extends Enum< ITestDevice.RecoveryMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode >
com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode


Tóm lược

Giá trị Enum

ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Khôi phục thiết bị về trạng thái hoàn toàn có thể kiểm tra - khung đã hoạt động và bộ nhớ ngoài được gắn kết.

ITestDevice.RecoveryMode NONE

không cố gắng khôi phục thiết bị.

ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

chỉ khôi phục thiết bị về trạng thái trực tuyến

Phương pháp công cộng

static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)
static final RecoveryMode[] values ()

Giá trị Enum

SAILN CÓ

public static final ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Khôi phục thiết bị về trạng thái hoàn toàn có thể kiểm tra - khung đã hoạt động và bộ nhớ ngoài được gắn kết.

KHÔNG AI

public static final ITestDevice.RecoveryMode NONE

không cố gắng khôi phục thiết bị.

TRỰC TUYẾN

public static final ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

chỉ khôi phục thiết bị về trạng thái trực tuyến

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả về
ITestDevice.RecoveryMode

giá trị

public static final RecoveryMode[] values ()

Trả về
RecoveryMode[]