Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ITestDevice.RecoveryMode

public static final enum ITestDevice.RecoveryMode
extends Enum< ITestDevice.RecoveryMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode >
com.android.tradefed.device.ITestDevice.RecoveryMode


Bản tóm tắt

Giá trị enum

ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Khôi phục thiết bị về trạng thái hoàn toàn có thể kiểm tra - khung đã được thiết lập và bộ nhớ ngoài đã được gắn kết.

ITestDevice.RecoveryMode NONE

không cố gắng khôi phục thiết bị.

ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

chỉ khôi phục thiết bị về trạng thái trực tuyến

Phương pháp công khai

static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)
static final RecoveryMode[] values ()

Giá trị enum

CÓ SẴN

public static final ITestDevice.RecoveryMode AVAILABLE

Khôi phục thiết bị về trạng thái hoàn toàn có thể kiểm tra - khung đã được thiết lập và bộ nhớ ngoài đã được gắn kết.

KHÔNG AI

public static final ITestDevice.RecoveryMode NONE

không cố gắng khôi phục thiết bị.

TRỰC TUYẾN

public static final ITestDevice.RecoveryMode ONLINE

chỉ khôi phục thiết bị về trạng thái trực tuyến

Phương pháp công khai

giá trị của

public static ITestDevice.RecoveryMode valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
ITestDevice.RecoveryMode

giá trị

public static final RecoveryMode[] values ()

Lợi nhuận
RecoveryMode[]